Deklaracja Członkowska

Nazwisko
Imię
Data urodzenia (d.m.r)
Miejsce urodzenia
Imiona rodziców
Zawód
PESEL
Adres
Kod pocztowy
Miasto
Ulica, nr domu/lokalu
Miejsce pracy
tel. domowy
tel. do pracy
tel. komórkowy
e-mail
Dane o działalności fotograficznej:
Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Oświadczam, że znana mi jest treść statutu TTF oraz przepisy dotyczące działalności fotograficznej i zobowiązuję się do ich przestrzegania jak również terminowego opłacania składek członkowskich.

Zgadzam się na wykorzystanie moich danych osobowych do celów organizacyjnych TTF,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. Ustaw z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
 

..........................................
podpis kandydata