Statut

Tekst jednolity statutu, uchwalonego na Walnym Zebraniu TTF w Tarnowie 01.04.2008 r.

Preambuła

Tarnowskie Towarzystwo Fotograficzne nawiązuje do bogatych tradycji działalności fotografów
w Tarnowie i na Ziemi Tarnowskiej, dlatego też Tarnowskie Towarzystwo Fotograficzne
uważa się za kontynuatora działalności istniejących dawniej w Tarnowie stowarzyszeń fotograficznych,
a zwłaszcza:
Tarnowskiego Towarzystwa Miłośników Fotografii, Oddziałów Polskiego Towarzystwa Fotograficznego
i Klubu Fotografiki PTTK Oddział "Ziemi Tarnowskiej" w Tarnowie.


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE


§1.
Nazwa stowarzyszenia brzmi: TARNOWSKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAFICZNE - STOWARZYSZENIE TWÓRCZE, zwane w skrócie Tarnowskie Towarzystwo Fotograficzne lub TTF, zwane dalej Towarzystwem.

§2.
Towarzystwo jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym stowarzyszeniem fotografów (fotografików), twórców fotografii artystycznej.

§3.
TTF działa na podstawie przepisów Ustawy "Prawo o Stowarzyszeniach"( Dz. U. z 1989r, Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu oraz posiada osobowość prawną.

§4.
Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zaś siedziba władz mieści się w Tarnowie, w Województwie Małopolskim.

§5.
Towarzystwo używa pieczęci okrągłej z napisem w obwodzie: "Tarnowskie Towarzystwo Fotograficzne" oraz księżycem i gwiazdą, na której znajduje się logotyp TTF w wewnętrznym otoku.

ROZDZIAŁ II
CELE, ZADANIA I DZIAŁALNOŚĆ


§6.
1. Celem Towarzystwa jest:
a) rozwój twórczości, w tym głównie związanej z fotografią,
b) kształcenie świadomych adeptów fotografii,
c) rozwój wrażliwości wizualnej,
d) promocja wiedzy praktycznej i teoretycznej związaną z fotografią i jej wykorzystaniem,
e) upowszechnianie modelu aktywności twórczej i społecznej wśród dzieci, młodzieży, dorosłych, również niepełnosprawnych,
f) kształtowanie postaw związanych z etyką zawodową, ochroną własności intelektualnej, swobodą wypowiedzi twórczej oraz mecenatem artystycznym,
g) ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym głównie związanego z dorobkiem z dziedziny fotografii,
h) aktywne uczestnictwo w kształtowaniu polityki kulturalnej państwa,
i) promocja twórczości audiowizualnej, wykorzystującej nowoczesne technologie oraz postęp naukowo-techniczny,
j) rozwijanie umiejętności, wiedzy i sztuki fotograficznej oraz popularyzacja fotografii we wszystkich jej dziedzinach,
k) przygotowanie środowisk twórczych, edukacyjnych, kulturalnych, samorządowych oraz biznesowych do poszanowania i kształtowania dorobku kulturalnego,
l) edukacja kulturalna dzieci, młodzieży i dorosłych oraz osób niepełnosprawnych,
m) upowszechnianie w kraju i zagranicą osiągnięć Towarzystwa oraz dorobku fotografii polskiej.

§7.
1. Dla realizacji celów określonych w §6 Towarzystwo:
a) prowadzi bibliotekę i pracownię szkoleniową,
b) tworzy i prowadzi sekcje i koła zainteresowań,
c) powołuje komisje kwalifikacyjne i jury wystaw i konkursów,
d) prowadzi działalność informacyjną, promocyjną, doradczą, szkoleniową, wydawniczą,
e) podejmuje lub bierze udział w przedsięwzięciach mających na celu upowszechnianie kultury, głównie przy pomocy fotografii,
f) organizuje imprezy kulturalne, artystyczne i edukacyjne - festiwale, przeglądy, pokazy, odczyty, zebrania dyskusyjne, kursy, konkursy, pokazy prac i inne,
g) rozwija wśród dzieci, młodzieży, dorosłych, także niepełnosprawnych, działalność w dziedzinie fotografii artystycznej, turystycznej, krajoznawczej, przyrodniczej, naukowej i reportażu obrazującego życie we współczesnym świecie,
h) pogłębia zainteresowanie społeczeństwa dla zabytków, sztuki, architektury, przyrody, krajobrazu i folkloru ze szczególnym uwzględnieniem miasta i regionu, w którym Towarzystwo ma siedzibę,
i) współpracuje z:
a. władzami administracyjnymi, związkami zawodowymi, stowarzyszeniami społecznymi, organizacjami, klubami i in.,
b. stowarzyszeniami fotograficznymi, ich oddziałami i kołami o podobnych celach, działającymi w Polsce i innych krajach,
c. organizacjami naukowymi, przedsiębiorstwami,
j) uczestniczy w projektach krajowych i międzynarodowych.

§ 8.
Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI


§9.
Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne, prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej.

§10.
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
a) członków kandydatów,
b) członków rzeczywistych,
c) członków honorowych,
d) członków wspierających.

§11.
1. Członkiem kandydatem, rzeczywistym, honorowym lub wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych:
a) członkiem kandydatem może być każdy obywatel, który zna cele i zadania Towarzystwa, zobowiązuje się do przestrzegania statutu oraz innych obowiązujących w Towarzystwie norm wewnętrznych,
b) członkiem rzeczywistym może zostać kandydat, który odbył staż kandydacki i spełnia warunki konieczne do przyjęcia w poczet członków rzeczywistych Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Warunki te określa uchwała Walnego Zebrania,
c) członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Towarzystwa, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Towarzystwa, członek honorowy ma wszystkie uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym,
d) członkiem wspierającym może być osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka nie posiadająca osobowości zainteresowana działalnością Towarzystwa, wnoszące stałe wkłady finansowe lub rzeczowe na rzecz Towarzystwa, które wyraziły wolę przystąpienia do Towarzystwa w takim charakterze i zdeklarowały sposób i zakres wnoszenia wkładów finansowych lub rzeczowych na rzecz Towarzystwa. Osoba prawna i jednostka nie posiadająca osobowości prawnej działa w Towarzystwie przez swojego przedstawiciela.
2. Członkowie mają prawo do posiadania legitymacji członkowskiej i korzystania z wszelkich udogodnień, urządzeń i imprez Towarzystwa oraz oznak, przyznanych według regulaminu ustalonego przez Zarząd TTF.

§12.
1. Członek kandydat Towarzystwa posiada prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem biernego prawa wyborczego.
2. Członek kandydat obowiązany jest do przestrzegania obowiązków członka zwyczajnego.

§13.
1. Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa,
b) uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
c) uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Towarzystwa,
d) uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Towarzystwa,
e) korzystania z pomocy Towarzystwa.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
b) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Towarzystwa,
c) czynnego uczestnictwa w pracach Towarzystwa.

§14.
1. Członek wspierający ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych władzach Towarzystwa.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z deklarowanych zobowiązań na rzecz Towarzystwa.

§15.
1. Na wniosek Zarządu, Walne Zebranie Towarzystwa może nadać godność członka honorowego pełnoletniej osobie fizycznej za wybitne zasługi w dziedzinie działalności fotograficznej lub organizacyjnej. Członek honorowy zwolniony jest od opłacanie składek członkowskich.
2. Osobom, które przez okres co najmniej dwu kadencji piastowały nieprzerwanie funkcję prezesa TTF, Walne zebranie może nadać dożywotnio tytuł honorowego Prezesa Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego.

§16.
1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) zgłoszenia na piśmie ustąpienia z Towarzystwa,
b) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego - osobę prawną
c) w razie śmierci członka.
2. Członek zgłaszający ustąpienie zobowiązany jest wpłacić do kasy Towarzystwa składki członkowskie za okres do końca tego miesiąca, w którym zgłasza wystąpienie.
3. Utrata członkostwa może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu na skutek zalegania z opłacaniem składek członkowskich przez okres powyżej trzech miesięcy, ze względu na brak czynnego udziału w pracach Towarzystwa lub w przypadku działania na szkodę TTF na wniosek Sądu Koleżeńskiego.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE TOWARZYSTWA


§17.
1. Władzami Towarzystwa są:
a) Walne Zebranie Towarzystwa,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Sąd Koleżeński.
2. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa dwa lata.
3. Odwołanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego może nastąpić tylko uchwałą Walnego Zebrania na pisemny wniosek co najmniej 1/2 członków zwyczajnych Towarzystwa w głosowaniu jawnym większością 4/5 uprawnionych do głosowania.

§18.
1. Walne Zebrania Towarzystwa mogą być zwyczajne i nadzwyczajne:
a) Zwyczajne Walne Zebrania odbywają się co dwa lata.
b) Nadzwyczajne Walne Zebrania zwoływane są ze szczególnie ważnych powodów na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków uprawnionych do głosowania.
2. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd powiadamia pisemnie, pocztą lub pocztą elektroniczną, członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. Walne Zebranie wybiera przewodniczącego i sekretarza spośród członków nie wchodzących w skład władz Towarzystwa.
3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w I terminie i bez względu na liczbę obecnych członków w II terminie, między którymi musi upłynąć co najmniej 1/2 godziny.

§19.
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) uchwalenie statutu i jego zmian,
b) wybór i odwoływanie członków władz Towarzystwa,
c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Towarzystwa,
d) ustalanie wysokości składek członkowskich,
e) rozpatrywanie i podejmowanie uchwał w przedmiocie działalności Zarządu, Komisji
Rewizyjnej i Sądu koleżeńskiego, od których wniesiono odwołanie,
f) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku.

§20.
1. W skład Zarządu wchodzi od 5 do 7 osób, w tym prezes, dwóch wiceprezesów, skarbnik i sekretarz.
2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
3. Uchwały Zarządu, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum).
4. Do ważności uchwał wymagana jest obecność prezesa lub wiceprezesa.

§21.
Do kompetencji Zarządu należy:
a) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
b) kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie ze statutem i uchwałami Walnego Zebrania,
c) opracowywanie preliminarzy budżetowych i dysponowanie funduszami w ramach przewidzianych budżetem.
d) prowadzenie ksiąg rachunkowych i inwentarzowych oraz sporządzanie bilansów,
e) przyjmowanie i skreślanie członków Towarzystwa oraz kół fotograficznych,
f) zwoływanie Walnych Zebrań,
g) rozstrzyganie we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych na rzecz innych organów.

§22.
Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność członka Zarządu na zebraniu powoduje utratę jego mandatu. W przypadku ustąpienia lub utraty mandatu członka Zarządu, Zarząd uzupełnia swój skład - do liczby członków wybranych - drogą dokooptowania z członków Towarzystwa. W koniecznym przypadku Zarząd dokonuje zmiany na stanowiskach zajmowanych przez członków Zarządu. W razie jednoczesnego ustąpienia lub utraty mandatu więcej niż połowy członków Zarządu winno być zwołane Walne Zebranie w celu dokonania wyboru nowego Zarządu. Ustąpienie ze stanowiska w Zarządzie jest równoznaczne z utratą mandatu, chyba, że Zarząd w konkretnym przypadku postanowi inaczej.

§23.
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków stałych oraz jednego zastępcy, który wchodzi w skład Komisji w razie nieobecności członków stałych. Komisja wybiera spośród swoich członków przewodniczącego.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów przy obecności trzech członków komisji.

§24.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) badanie i kontrola gospodarki finansowej Towarzystwa,
b) kontrola całokształtu działalności Towarzystwa,
c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§25.
1. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków stałych i jednego zastępcy, który wchodzi do składu orzekającego w razie nieobecności członka stałego. Na pierwszym zebraniu członkowie wybierają z pośród członków stałych - przewodniczącego.
2. Uchwały Sądu koleżeńskiego, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów przy obecności trzech członków sądu.

§26.
Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
a) rozpatrywanie spraw między członkami Towarzystwa powstałych na tle działalności Towarzystwa,
b) prowadzenie dochodzeń przeciwko członkom Towarzystwa na żądanie Walnego Zebrania lub Zarządu,
c) rozpatrywanie spraw wniesionych przeciwko członkom Towarzystwa.

§27.
Sąd Koleżeński orzekać może następujące kary:
a) upomnienie,
b) nagana,
c) nagana z ostrzeżeniem wydalenia z Towarzystwa,
d) zawieszenie w prawach członka na okres jednego roku,
e) wykluczenie z Towarzystwa.
Sąd Koleżeński nie jest skrępowany w/w gradacją kar i wymierza karę stosownie do przewinienia. Orzeczenia nakładające kary wymienione w punktach a - d stają się prawomocne z datą ich ogłoszenia lub doręczenia obwinionemu. Sąd Koleżeński może uchwalać poręczenie społeczne.

§28.
Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego nakładającego karę wykluczenia przysługuje obwinionemu prawo odwołania się do Walnego Zebrania. Odwołanie winno być wniesione na ręce Zarządu w ciągu 30 dni od ogłoszenia lub doręczenia orzeczenia. Wale Zebranie może orzeczenie Sądu Koleżeńskiego zatwierdzić, zmienić lub uchylić z poleceniem ponownego rozpatrzenia sprawy we wskazanym kierunku. Od decyzji Walnego Zebrania nie przysługuje odwołanie. Orzeczenie wykluczenia przez Sąd Koleżeński powoduje zawieszenie praw i obowiązków zawieszonego członka - dotyczy to również wypadków, gdy ukarany wniósł odwołanie. Orzeczenie staje się prawomocne w 31 dniu od dnia ogłoszenia (doręczenia) o ile ukarany nie wniósł odwołania.


§29.
Z przebiegu rozprawy Sądu Koleżeńskiego sporządza się protokół podpisany przez członków składu orzekającego.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I SPOSÓB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ


§30.
1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne oraz inne środki tworzące fundusz Towarzystwa.
2. Majątek uzyskuje Towarzystwo z:
a) wpisowego, składek członkowskich i opłat za legitymacje,
b) zapisów darowizn, spadków i subwencji,
c) wpływów z imprez, kursów, wystaw i innych,
d) działalności gospodarczej,
e) dotacji.
3. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§31.
1. Wszelkie dokumenty, które powoduję powstanie, wygaśnięcie lub zmianę zobowiązań pieniężnych Towarzystwa albo zmiany w jego majątku winny być podpisane przez Prezesa oraz skarbnika albo uprawnionego przez zarząd poprzez odpowiednią uchwałę członka zarządu.
2. Do składania oświadczeń woli we wszystkich pozostałych sprawach Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest członek Zarządu działający łącznie z Prezesem.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA


§32.
Zmiana statutu Towarzystwa wymaga uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania, a w wypadku Zebrania obradującego w drugim terminie 1/3.


§33.
1. Rozwiązanie Towarzystwa wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej w warunkach określonych w §17, pkt.3. Przy podjęciu uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie wyznacza co najmniej trzyosobową komisję likwidacyjną, ustala sposób prowadzenia likwidacji oraz decyduje o przekazaniu majątku Towarzystwa.
2. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Towarzystwa, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach [Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami].